• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme

Kürşat Volkan ÖZCAN, İlknur BÜTÜN ve Aslan GÜLCÜ

Bu çalışmanın amacı tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin Tıbbi Biyokimya dersine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla ölçek geliştirilmesidir. Öğrencilerin bu derse olan tutumlarını belirlemek için 51 maddelik bir madde havuzu hazırlanmış, yapılan inceleme sonunda hazırlanan bu maddelerin 34'ünün taslak bir ölçek olarak uygulanmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Taslak ölçek 2014-2015 eğitim öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp fakültesinde öğrenim gören 161 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen bulgulardan 14 maddenin ölçekten çıkarılmasına ve ölçeğin 3 boyuttan oluşmasına karar verilmiştir. 20 maddelik nihai ölçeğin 9 maddesinin önem, 7 maddenin ilgi ve 4 maddenin ise memnuniyet alt boyutunda olduğu görülmüştür. Geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.909 olduğu görülmüştür. Bu bulgular ölçeğin tıp fakültesi öğrencilerinin Tıbbi Biyokimya dersine yönelik tutumlarını ölçmede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

5E Öğrenme Modeline Uygun Tasarlanan “Kanser Hastalarında Palyatif Bakım” Stajının Değerlendirilmesi

Kürşat Volkan ÖZCAN, İsmail OKAN ve Mustafa SÜREN

Yapılandırmacı eğitim teorisi, temel olarak bilginin öğrenenler tarafından oluşturulduğu fikrine dayanır. Teorinin eğitim ortamlarına uygulanabilmesine imkân sağlayan öğretim tasarım modellerinden biri de giriş, keşfetme, açıklama, derinleşme ve değerlendirme olarak 5 aşamadan oluşan 5E öğrenme modelidir. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültelerinde verilen palyatif bakım eğitiminin 5E öğrenme modeli ile sunulmasının öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Bu kapsamda 2013–2014 eğitim öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıfta öğrenim gören ve seçmeli staj olarak verilen palyatif bakım stajını tercih eden on beş öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yalnızca deney grubuna ait bulguların yorumlandığı bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden zayıf deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Eğitim, beş anabilim dalından sekiz öğretim elemanı, hemşirelik yüksek okulundan bir hemşire öğretim üyesi, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir diyetisyen rehberliğinde yirmi altı saat teorik, otuz sekiz saat pratik olmak üzere toplamda altmış dört saat olarak sunulmuştur. Modelin akademik başarıya etkisini incelemek amacıyla öğrencilere çalışma öncesinde ve çalışma sonrasında yirmi beş çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testi uygulanmıştır. Ayrıca modelin kalıcılığa etkisini belirlemek amacıyla on bir hafta sonra yirmi beş çoktan seçmeli sorudan oluşan kalıcılık testi uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda palyatif bakım başarı ön test ve son test toplam puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,01). Ayrıca yapılan kalıcılık testi ile eğitim öncesi uygulanan ön test puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu bulgu ışığında kanser hastalarında palyatif bakım stajının yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun 5E öğrenme modeli ile sunulmasının akademik başarıya ve kalıcılığa olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

 

Tendencies of Medical Education Researches in Turkey: Content Analysis of 2000-2014 Period

Kürşat Volkan ÖZCAN, İdris GÖKSU, Sevda KÜÇÜK ve Yüksel GÖKTAŞ

The aim of this study is to reveal the tendencies of the researches on the medical education in Turkey in terms of the instruction levels that the researches took place, methodological dimensions and instructional activities conducted in the researches. The sample of the study was composed of researches published in medical journals indexed in ULAKBIM National Database and in PubMed Database between 2000 and 2014. Within this context, the total number of papers was 214. These papers were examined through Medical Education Publication Classification Form (MEPCF) conducting content analysis. As for the results, the participants of most of the studies were the students who were about to graduate. It was observed in the researches that quantitative research method was used most; questionnaires were the most used data collection tool; and instructional activities related to curriculum development and evaluation were used frequently. The results are considered to help the researchers see the trends and tendencies in medical education and assess the field of medical education from different perspectives.

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejileri ve Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, İlknur BÜTÜN ve Şemsettin ŞAHİN

Eğitim bilimlerinde yaşanan değişimlerden tıp eğitiminin etkilendiği bilinmektedir. Her geçen gün artan öğrenci sayısı nedeniyle geçmişe nazaran daha kalabalık sınıflarda eğitim veriliyor olması gibi etmenler nedeniyle öğretimin etkinliğini artırabilmek için öğrencilerin öğrenme stillerinin bilinmesi ve derslerin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak düzenlenmesi önemlidir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışma stratejileriyle öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve ders çalışma stratejilerinin incelenmesi için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 2014 - 2015 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 54’ü kız, 25’i erkek öğrenci olmak üzere toplam 79 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stilleri dağılımlarına bakıldığında 37 öğrencinin ayrıştıran, 26 öğrencinin özümseyen, 9 öğrencinin değiştiren ve 7 öğrencinin yerleştiren öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Öğrenme stilleriyle başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Ders çalışma stratejilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U testinin sonuçlarına göre; tutum, motivasyon, zaman, konsantrasyon, bilgi, ana fikir, çalışma, kendini test ve test strateji alt boyutların anlamlı farklılık olmadığı fakat kaygı alt boyutunda kızlarla erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme stilleriyle ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki incelendiğinde sadece test stratejileri alt boyutunda öğrenme stilinin ders çalışma stratejisine etki ettiği görülmüştür. Öğrencilerin kendi öğrenme stillerini ve ders çalışma stratejini bilmeleri onların akademik başarılarını katkı sağlayabilir. Bu yüzden öğretim elemanlarının bu konu hakkında bilgilendirilmesi onların ders içi uygulamalarını gözden geçirmelerine ve her öğrenme stiline uygun ders sunmaya gayret etmelerine yardımcı olabilir.

Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, Murat AKBAY ve Türkan KARAKUŞ

Bu çalışmanın amacı teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayar ortamlarında görselliğin artmasının uzamsal beceriye olan etkisini incelemektir. Bu amaçla iki farklı üniversitede öğrenim gören 108’i kadın, 92’si erkek toplam 200 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin toplandığı ve Zihinsel Döndürme Testi (ZDT) ile Uzamsal Görselleştirme Testini (UGT) içeren üç bölümlük bir form kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, uzamsal beceri ile bilgisayar kullanma deneyimi ve oyun oynama deneyimleri arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Uzamsal becerinin geliştirilmesine yönelik birçok yöntem bulunduğu ve akademik başarı da dâhil olmak üzere birçok beceriye etkisi olduğu için bu becerinin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir.