• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejileri ve Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, İlknur BÜTÜN ve Şemsettin ŞAHİN

Eğitim bilimlerinde yaşanan değişimlerden tıp eğitiminin etkilendiği bilinmektedir. Her geçen gün artan öğrenci sayısı nedeniyle geçmişe nazaran daha kalabalık sınıflarda eğitim veriliyor olması gibi etmenler nedeniyle öğretimin etkinliğini artırabilmek için öğrencilerin öğrenme stillerinin bilinmesi ve derslerin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak düzenlenmesi önemlidir. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışma stratejileriyle öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve ders çalışma stratejilerinin incelenmesi için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 2014 - 2015 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 54’ü kız, 25’i erkek öğrenci olmak üzere toplam 79 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stilleri dağılımlarına bakıldığında 37 öğrencinin ayrıştıran, 26 öğrencinin özümseyen, 9 öğrencinin değiştiren ve 7 öğrencinin yerleştiren öğrenme stiline sahip olduğu görülmektedir. Öğrenme stilleriyle başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Ders çalışma stratejilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U testinin sonuçlarına göre; tutum, motivasyon, zaman, konsantrasyon, bilgi, ana fikir, çalışma, kendini test ve test strateji alt boyutların anlamlı farklılık olmadığı fakat kaygı alt boyutunda kızlarla erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme stilleriyle ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki incelendiğinde sadece test stratejileri alt boyutunda öğrenme stilinin ders çalışma stratejisine etki ettiği görülmüştür. Öğrencilerin kendi öğrenme stillerini ve ders çalışma stratejini bilmeleri onların akademik başarılarını katkı sağlayabilir. Bu yüzden öğretim elemanlarının bu konu hakkında bilgilendirilmesi onların ders içi uygulamalarını gözden geçirmelerine ve her öğrenme stiline uygun ders sunmaya gayret etmelerine yardımcı olabilir.