• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Çoktan Seçmeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanına ve Tamamlanma Süresine Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, İdris GÖKSU, Selçuk KARAMAN

Bu çalışmanın amacı, çoktan seçmeli sorularda bulunan dekoratif resimlerin öğrencilerin akademik başarılarına ve soru çözme hızlarına etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi Tokat ilinde özel bir öğretim kurumunda ortaokul düzeyinde öğrenim gören 213 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçmiş yıllarda seviye belirleme sınavlarında sorulmuş 15 çoktan seçmeli soru kullanılmıştır. Çalışmada kontrol grubuna bu sorular ilk halleriyle yöneltilmiştir. Deney gurubuna ise aynı sorular, sorularda yer alan dekoratif resimlerden arındırılmış bir halde sunulmuştur. Elde edilen bulgular incelendiğinde genel olarak estetik nedenlerle eklenmiş olan dekoratif resimlerin çoktan seçmeli testlerde soruların doğru cevaplanma oranlarına ve testin tamamlanma hızına doğrudan etki etmediğini görülmüştür.