• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi

Kürşat Volkan ÖZCAN, Yunus AYDOĞAN, İsmail BULUT

Tıp eğitiminde öğrenme hedeflerine ulaşmadaki durumların belirlenmesi için değerlendirme ve bu değerlendirmenin sağlıklı yapılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulanan çoktan seçmeli sınavların analizlerinin yapılarak sınavlarda kullanılan maddeler hakkında ilgili geri dönütler vererek daha nitelikli bir ölçme değerlendirme yapılmasına katkı sağlamaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2013 – 2014 Güz öğretim yılında Dönem 1, 2 ve 3‟üncü sınıf öğrencilerine uygulanan 11 kurul sonu teorik değerlendirme sınavı ve bu sınavlarda kullanılmış 941 madde bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırma modeli olarak “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında sınavların çarpıklık katsayıları, maddelerin güçlük indeksleri, ayırt edicilik indeksleri ve doğru cevap seçenek dağılımları hesaplanmıştır. Madde ve test analizleri yapılan 11 kurul sonu değerlendirme sınavının çarpıklık katsayılarının genel itibariyle 0‟ın altında, güçlük düzeylerinin ise 0,64 seviyesinde olduğu görülmüştür. İncelenen testlerde kullanılan maddelerin % 62‟lik bir diliminin 0,29 ile 0,79 güçlük indeks aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca maddelerin doğru cevap seçenek dağılımları incelendiğinde ise doğru cevabının seçeneklere eşit dağılmadığı görülmüştür. Tıp Fakültesinde kurul sonu değerlendirme sınavlarında kullanılan, güçlük düzeyleri çok düşük ve çok yüksek maddeler üzerinde düzeltmeler yapılması daha nitelikli ölçme araçlarının oluşmasına imkân sağlayabilir. Ayrıca öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme alanında verilecek bir eğitimle daha etkin değerlendirme yapılması sağlanabilir.