• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Türkiye’de Öğretim Tasarımı Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar

İdris GÖKSU, Kürşat Volkan ÖZCAN, Recep ÇAKIR, Yüksel GÖKTAŞ

Bu araştırmanın amacı, öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmaları; tercih edilen öğretim tasarımı modeli, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, modellerin uygulama alanı ve modellerle ilgili üzerinde durulan değişkenler bakımından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2003 - 2012 yılları arasında SSCI kapsamındaki dergilerde ve ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenen dergilerde yayınlanmış Türkiye adresli makaleler ile YÖK tez bankasında yayınlanmış tezler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 43 makale ve 19 teze ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye adresli araştırmalarda en fazla tercih edilen modeller sırasıyla “ADDIE”, “ARCS”, “Dick ve Carey”, “Gagne ve Briggs” ve “ASSURE” olduğu görülmüştür. Elde edilen bulguların öğretim tasarımı çalışmalarının birçok boyutunu yansıtması açısından, bu alanda çalışan araştırmacıların ve eğitimcilerin öğretim tasarımıyla ilgili farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.