• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

The Use of User Centered And Model Based Approaches in The Solution of Usability Problems of Web Interface

Kürşat Volkan ÖZCAN, İdris GÖKSU, Engin KURŞUN

As the computers are included in our daily lives more and more, the importance of comfortable and easy usage of interfaces in computer media has been increasing day by day. There are different approaches which are used to evaluate the usability of these interfaces. The aim of this study is to investigate the effect of the data obtained by applying the user centered and model based approaches on usability in terms of the solution of usability problems that the web interface has. Within this context, with the help of 12 academicians who work at Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, the user centered approach was conducted on “Faculty of Medicine Assessment and Evaluation” system. The data obtained from CogTool was used for Model Based approach. As a result of this study, it was concluded that both approaches increased the usability, but when they were used separately, they were incompetent to diagnose some of the usability problems. In the light of these results, it can be said that the use of both models together can contribute increasing usability much more.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi

Kürşat Volkan ÖZCAN, Yunus AYDOĞAN, İsmail BULUT

Tıp eğitiminde öğrenme hedeflerine ulaşmadaki durumların belirlenmesi için değerlendirme ve bu değerlendirmenin sağlıklı yapılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulanan çoktan seçmeli sınavların analizlerinin yapılarak sınavlarda kullanılan maddeler hakkında ilgili geri dönütler vererek daha nitelikli bir ölçme değerlendirme yapılmasına katkı sağlamaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2013 – 2014 Güz öğretim yılında Dönem 1, 2 ve 3‟üncü sınıf öğrencilerine uygulanan 11 kurul sonu teorik değerlendirme sınavı ve bu sınavlarda kullanılmış 941 madde bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırma modeli olarak “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında sınavların çarpıklık katsayıları, maddelerin güçlük indeksleri, ayırt edicilik indeksleri ve doğru cevap seçenek dağılımları hesaplanmıştır. Madde ve test analizleri yapılan 11 kurul sonu değerlendirme sınavının çarpıklık katsayılarının genel itibariyle 0‟ın altında, güçlük düzeylerinin ise 0,64 seviyesinde olduğu görülmüştür. İncelenen testlerde kullanılan maddelerin % 62‟lik bir diliminin 0,29 ile 0,79 güçlük indeks aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca maddelerin doğru cevap seçenek dağılımları incelendiğinde ise doğru cevabının seçeneklere eşit dağılmadığı görülmüştür. Tıp Fakültesinde kurul sonu değerlendirme sınavlarında kullanılan, güçlük düzeyleri çok düşük ve çok yüksek maddeler üzerinde düzeltmeler yapılması daha nitelikli ölçme araçlarının oluşmasına imkân sağlayabilir. Ayrıca öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme alanında verilecek bir eğitimle daha etkin değerlendirme yapılması sağlanabilir.

Çoktan Seçmeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanına ve Tamamlanma Süresine Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, İdris GÖKSU, Selçuk KARAMAN

Bu çalışmanın amacı, çoktan seçmeli sorularda bulunan dekoratif resimlerin öğrencilerin akademik başarılarına ve soru çözme hızlarına etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemi Tokat ilinde özel bir öğretim kurumunda ortaokul düzeyinde öğrenim gören 213 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçmiş yıllarda seviye belirleme sınavlarında sorulmuş 15 çoktan seçmeli soru kullanılmıştır. Çalışmada kontrol grubuna bu sorular ilk halleriyle yöneltilmiştir. Deney gurubuna ise aynı sorular, sorularda yer alan dekoratif resimlerden arındırılmış bir halde sunulmuştur. Elde edilen bulgular incelendiğinde genel olarak estetik nedenlerle eklenmiş olan dekoratif resimlerin çoktan seçmeli testlerde soruların doğru cevaplanma oranlarına ve testin tamamlanma hızına doğrudan etki etmediğini görülmüştür.

Türkiye’de Öğretim Tasarımı Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar

İdris GÖKSU, Kürşat Volkan ÖZCAN, Recep ÇAKIR, Yüksel GÖKTAŞ

Bu araştırmanın amacı, öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmaları; tercih edilen öğretim tasarımı modeli, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, modellerin uygulama alanı ve modellerle ilgili üzerinde durulan değişkenler bakımından incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2003 - 2012 yılları arasında SSCI kapsamındaki dergilerde ve ULAKBİM veri tabanlarında dizinlenen dergilerde yayınlanmış Türkiye adresli makaleler ile YÖK tez bankasında yayınlanmış tezler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 43 makale ve 19 teze ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye adresli araştırmalarda en fazla tercih edilen modeller sırasıyla “ADDIE”, “ARCS”, “Dick ve Carey”, “Gagne ve Briggs” ve “ASSURE” olduğu görülmüştür. Elde edilen bulguların öğretim tasarımı çalışmalarının birçok boyutunu yansıtması açısından, bu alanda çalışan araştırmacıların ve eğitimcilerin öğretim tasarımıyla ilgili farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.